1. Amaç
2TEK Teknik Servis Kontrol Sistemleri ve Montaj Ltd. Şti. (“Şirket”), gerçek kişilere ait
kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair
mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.
Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin
edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü şekilde,
• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel
halini koruyarak,
• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen
bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun
öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini,
sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK
Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.
Aydınlatma Metni ile 2TEK Teknik Servis Kontrol Sistemleri ve Montaj Ltd. Şti. tarafından
yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve
geliştirilmesi benimsenmiştir.
2. Gerçek Kişilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü
Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda
işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde
tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan kişisel veriler
özellikle şunlardır:
•Kimlik Verisi İçeriği: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi,
doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler
ile imza/paraf bilgisi.
• İletişim Verisi İçeriği: Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi
(dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
• Müşteri İşlem Verisi İçeriği: Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin
ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri
numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası, ürün bilgileri, müşteri
memnuniyeti bilgileri gibi bilgiler
• Müşteri Finans Verileri İçeriği: Ürün ve hizmet kullanımına yönelik tutulan finans bilgileri
(banka adı, banka hesabı gibi bilgiler)
• Mesleki Deneyim Verisi İçeriği: Meslek
• Diğer Veriler: Araç bilgileri, canlı sohbetten elde edilen veriler, faturaya ait bilgiler, gümrük
bilgileri, kredi bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi, işlem türü, faaliyet konusu gibi bilgiler
• Görsel ve İşitsel Veri İçeriği: Kampanya, reklam, tanıtım, pazarlama, promosyon,
bilgilendirme, satış, satış sonrası hizmetleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla erişim, anket
yapılması amacıyla işlenen görsel ve işitsel veriler.

• Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi İçeriği: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde
kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik
noktasında alınan kayıtlar vb.
Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin
kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü
kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her
türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya
elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.
Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
Aday müşterilerin sisteme kayıt edilmesi, araç bilgilerinin kayıt edilmesi ve takibinin yapılması,
pazarlama analiz, çerezler, raporlama, CRM, anket, kampanya, reklam, sosyal medya
hesapları aracılığıyla erişim, promosyon, tanıtım, bilgilendirme, satış, satış sonrası, pazarlama
çalışmalarının yürütülmesi için müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin kullanılması, faturaların
oluşturulması, gelen çağrıların toplanması ve müşterilere hizmet verilmesi, müşteri bilgi
değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması, müşteri bilgilerinin kaydının ve takibinin
yapılması, müşteri görüşme ve tekliflerinin takibinin yapılması, müşteri iletişiminin
gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması, müşteri satış raporlarının takibinin yapılması, müşteri
siparişlerinin kayıt edilmesi ve takibin yapılması, müşteri taleplerinin, tekliflerinin ve
şikâyetlerinin kayıt edilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasının yapılması, müşteri ziyaretlerinin
takibinin yapılması, müşteriden iletişim için izin alınması, müşterilere bilgi mesajlarının
gönderilmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru
menfaatleri amacıyla, özellikle;
Müşteri kayıtlarının oluşturulması, yasal süreçlerin takibinin yapılması, satış ve servis
verilerinin toplanıp analizinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar
geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması
Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt
içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;
Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
• Analiz ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, • Pazarlama analiz, CRM, kampanya,
reklam, sosyal medya hesapları aracılığıyla erişim, tanıtım, promosyon, satış, pazarlama,
bilgilendirme, satış sonrası hizmetleri, anket çalışmalarının yürütülmesi için müşteri ilişkileri
yönetimi sisteminin kullanılması,
• Gelen çağrıların toplanması ve müşterilere hizmet verilmesi

• Müşteri bilgi değişikliklerinin bildiriminin ve takibinin yapılması,
• Müşteri şikâyetlerinin takibinin yapılması,
• Müşteri taleplerinin kaydının ve takibinin yapılması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru
menfaatleri amacıyla, yetkili satıcılara, yetkili servislere, üretici firmalara, 2TEK Teknik Servis
Kontrol Sistemleri ve Montaj Ltd. Şti., sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu 3.kişilere ve iş
ortaklarına aktarılmaktadır.
4.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması;
Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
• Müşteri izinlerinin toplanması ve takibinin yapılması,
• Müşteri taleplerinin kayıt altına alınması ve takibinin yapılması,
• Müşteri şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılmasının yapılması,
• Servis randevusu talebinde bulunan müşterilerin takibinin yapılması amacıyla,
Yurt dışındaki üretici firmalara, HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH, bağlı ortaklarına,
sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu 3.kişilere ve iş ortaklarına aktarılmaktadır.
5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her
türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
2TEK Teknik Servis Kontrol Sistemleri ve Montaj Ltd. Şti. kişisel verilerinizi korumak
amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel
verilerinizi koruma altına almıştır.
5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka
Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
• KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
• Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile
akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine
ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
• KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için
iç politikaların hazırlanması,

5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde,
Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.
6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler
re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya
anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak
alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.
7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında
aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi, “2TEK Teknik Servis Kontrol Sistemleri
ve Montaj Ltd. Şti. – Alaaddin Bey Mh. 632. Sk. 6/A 16285 Nilüfer / BURSA “adresine,
yazılı dilekçe göndermeniz durumunda gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13.
maddesine uygun olarak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in
“Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun bulunması kaydıyla, başvuru
taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak
veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.
Revizyon yapılması durumunda, metnin son hali internet sitemizde yayınlanacaktır.